vrijdag 14 juni 2013

Het is tijd voor een Chief Ideas Officer

Medewerkers worden vaak vergeten als het gaat om innovatie. Uit onderzoek blijkt dat de meeste ideeën bij innovatieve organisaties niet door R/D, marketing of management worden ingebracht, maar door de medewerkers. Terwijl bij een gemiddeld bedrijf een werknemer slechts één keer in de twee jaar één bruikbaar idee aandraagt. Hier valt dus nog een wereld te winnen. Het is tijd voor een Chief Ideas Officer.


Ideeënmanagement levert geld op
Toepassing van een ‘System for Managing Ideas (SMI)’ kan veel voordeel opleveren. Dat is de mening van Prof. dr. Isaac Getz, één van Europa’s meest vooraanstaande experts op het gebied van ideeënmanagement en innovatie. Al in 2003 schreef Isaac Getz samen met Alan Robinson het boek `Your Ideas Change Everything’. In dit boek wordt de essentie van ‘management idee systemen’ op het gebied innovatie en verbetering van financiële bedrijfsprestaties besproken.

Effectiviteit van medewerkers
De kracht van medewerkers wordt echter vaak vergeten of onderschat. Zo draagt een werknemer van een gemiddeld bedrijf maar één keer in de twee jaar 1 bruikbaar idee aan. Bij bedrijven die werken met een systeem van ideeënmanagement, zijn het gemiddeld 20 goede ideeën per werknemer per jaar. De ideeën van werknemers in die bedrijven leveren jaarlijks voor minimaal 4.000 euro per persoon aan kostenbesparingen op. Tel uit je winst.

Met name Japanse bedrijven scoren goed op het gebied van ideeënmanagement. Daar wordt bijzonder goed naar de werkvloer geluisterd, worden werknemers gestimuleerd om ideeën in te brengen en met elkaar te delen. Bij veel Europese en dus ook Nederlandse bedrijven staat de ontwikkeling van het managen van ideeën nog in de kinderschoenen. Dat betekent in de praktijk dat veel van medewerker potentieel onbenut blijft en dat organisaties kansen voor open doel missen.

Het idee om de werkvloer veel meer bij de ontwikkeling van het productieproces te betrekken, heeft er mede toe geleid dat bij Toyota jaarlijks één miljoen ideeën worden geïmplementeerd. Inmiddels profiteren veel Japanse bedrijven van de ongekende hefboomwerking die uitgaat van hun professionele ideeënmanagement. Gemiddeld krijgen Japanse bedrijven zo’n 21 ideeën per werknemer per jaar binnen. Dat is ruim 40 keer zoveel als in sommige landen van West-Europa. En wat te denken van het gegeven dat bijna 90% van de ingebrachte ideeën bij Japanse bedrijven ook geïmplementeerd worden. Er zijn zelfs 300 Japanse ondernemingen die een participatiegraad van 100% bereikt hebben.

Bedrijven zijn anti-innovatie
Prof. dr. Isaac Getz, hoogleraar idee- en innovatiemanagement, zegt in Speaker Academy Management (2004): "Bedrijven zijn in principe anti-innovatie en anticreativiteit, ongeacht de locatie of de nationaliteit. Bij negenennegentig procent van de bedrijven vangt een werknemer bot als hij met een goed idee op zijn baas afstapt. In het beste geval krijgt hij te horen dat het idee bestudeerd zal worden. Daarna blijft het stil. Dat is de bedrijfscultuur die overheerst in alle landen. Managers zien het als hun taak om de dagelijkse gang van zaken te managen. Het managen van creatieve ideeën die werknemers aandragen vinden ze lastig en eng. Daar ligt een groot probleem."

Het begint met een idee: des te meer er zijn, des te meer kans op innovatiesucces
Voor innovatie, groei en resultaatverbetering zijn volgens professor Getz vooral veel ideeën van belang. Want niet de omvang van de R/D- en/of marketinginvesteringen zijn bepalend voor het aantal succesvolle innovaties of verbeteringen, maar het aantal ideeën waaruit geselecteerd kan worden. Eenvoudig gezegd: des te meer ideeën, des te groter de kans dat er een goed idee tussen zit. Dus de wet van de grote getallen.

Enkele kengetallen van zijn hand:
- Er zijn grofweg 3000 ruwe ideeen nodig voor uiteindelijk 1 succesvol product/service.
- Des te beter het systeem voor ideegeneratie, des te groter het aantal succesvolle innovaties.
- Des te meer succesvolle innovaties, des te beter de marktprestaties -en voor de beste 20% bedrijven- des te beter de financiele prestaties.
- Circa 80% van alle innovaties komt van mensen ver beneden (minstens drie niveaus) van het topmanagement.

De 2 pijlers van goed ideeënmanagement
Goed ideeënmanagement rust grofweg op twee pijlers:

1. Leidinggevenden betrekken hun medewerkers nadrukkelijk bij het oplossen van operationele problemen. Aan de hand van de bedrijfsdoelstellingen worden kaders aangereikt waarmee werknemers zelf oplossingen kunnen bedenken. Het gevolg is dat werknemers eerder problemen zien en deze weten te koppelen aan een adequate oplossing.

2. Werknemers op de werkvloer worden mede verantwoordelijk voor de uitvoering van hun ingebrachte idee. De werknemer wordt ondernemer van zijn eigen idee. Deze vorm van erkenning heeft een onmiskenbaar effect op de creativiteit en innovatie van werknemers.

Het is tijd voor een Chief Ideas Officer
De Britse managementdenker Edward de Bono (die van de zes denkhoeden) zegt er in Management en Literatuur het volgende over: "Het denkvermogen van medewerkers wordt in de meeste bedrijven nog steeds verkwanseld. Ik zou zelfs durven stellen dat als managers net zo onzorgvuldig zouden omgaan met het bedrijfskapitaal als met de hersenen van hun personeel, ze onmiddellijk ontslagen zouden worden. Directe superieuren zijn vaan sceptisch en de directeur heeft het vaak te druk. Een Chief Ideas Officer kan niet alleen een rol spelen in het verzamelen en communiceren van ideeen, maar ook in het aanmoedigen via bijvoorbeeld een taskforce".

Kortom, betrek je medewerkers erbij en aan de slag met serieus ideeënmanagement. Heb jij hier goede tips voor, dan hoor ik ze graag.

Bronnen: De innovatiekracht van ideeën (Your Ideas Change Everything), Isaac Getz en Alan Robinsen, 2004. Getting It Right: Innovation at Work, Innovation Forum Roundtable, I. Getz, 2005. Ideeënmanagement als vliegwiel voor resultaatverbetering, Ton Verbeek, Managementsite.nl, 2013. Interview met Edward de Bono in Management en Literatuur in mei 2013.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten