vrijdag 24 november 2017

Kies bewust voor e-health in de zorg

Kies bewust voor e-health. Zo luidt de subtitel en de belangrijkste aanbeveling van de eHealth Monitor 2017. In dit rapport staat de actuele stand van zaken over de inzet van e-health in Nederland. De onderzoekers constateren dat er steeds meer gebeurt op e-health gebied, maar dat visie en focus nodig zijn voor verdere opschaling. 


Inzicht  in e-health kansen

De eHealth-monitor 2017 van Nictiz en Nivel is uit. Vijf jaar na de eerste monitor krijgen we een steeds beter beeld van de uitdagingen én de kansen die e-health biedt. Uit de monitor van dit jaar blijkt dat er veel kansen zijn voor e-health.

Er gebeurt op e-healthgebied erg veel, we struikelen bijna dagelijks over innovaties en technologische nieuwigheden die op de markt komen. Van beeldzorg, patientenportalen, persoonlijke electronische zorgdossiers en slimme gezondheidsapps tot virtual reality toepassingen voor revalidatie en behandeling, zelfmeting en medicatiebewaking op afstand en e-consults met de huisarts. Toch gaat de invoering c.q.adoptie van e-health langzamer dan veel beleidsmakers en innovatiefans zouden willen. Daarover schreef ik eerder al een artikel: zes e-health obstakels in de zorg.

Uit de resultaten van de eHealth-monitor 2017 komen diverse voorbeelden naar voren waarbij e-health relevant is voor zorggebruikers en zorgverleners. Zorggebruikers zijn echter vaak niet op de hoogte van het aanbod en de mogelijkheden bij hun zorgverleners, die op hun beurt onduidelijkheid ervaren over de inzet van toepassingen. Bewust keuzes maken over het waarom en voor wie is essentieel voor zinvol gebruik van e-health, zo constateren de onderzoekers.

Handvatten om kansen te benutten

Om doelmatig gebruik van e-health te stimuleren, doen Nictiz en Nivel een aantal aanbevelingen.
 • ​​Zorgaanbieders kunnen helpen nut en noodzaak te verhelderen voor patiënten, zodat duidelijk is waarom e-health wordt ingezet, voor wie, met wie en op welk moment (formuleer visie en maak keuzes).
 • Overheid en ICT-leveranciers kunnen nog meer inzetten op het verbeteren van digitale gegevensuitwisseling en dubbele medicatiecontrole, zodat patiëntgegevens altijd beschikbaar en up-to-date zijn.
 • Opleidingsinstituten kunnen studenten ervaring laten opdoen met e-health en het onderdeel van de geboden opleiding maken.
 • Software-ontwikkelaars en zorgaanbieders kunnen zorgen dat eindgebruikers betrokken worden bij de ontwikkeling van e-health, maar ook voor goede ondersteuning bij het gebruik ervan.
 • Beroepsverenigingen kunnen zorgverleners ondersteunen en zorgen dat zij op de hoogte zijn van de mogelijkheden van e-health, maar ook dat regels, werkwijzen en richtlijnen helder zijn.
 • Onderzoeksinstituten kunnen wetenschappelijk onderzoek naar goede en slechte voorbeelden van e-health doen om zich te krijgen op de succesfactoren en belemmerende factoren bij het gebruik van e-health.

Het begin bij visie en focus 

Van aanbod moeten we nu naar gebruik: opschaling van eHealth-toepassingen blijft een uitdaging. 

De onderzoekers zien in 2017 de volgende kansen/uidagingen:
 • Kansen voor opschaling van e-health vanuit focus op noodzaak of meerwaarde. 
 • Kansen voor opschaling van e-health vanuit focus op doelgroep. 
 • Kansen voor opschaling door samenwerking.

De onderzoekers schrijven: 
 • Visie en focus zijn noodzakelijk om duidelijkheid te creëren. De mogelijkheden op e-health-gebied zijn groot en blijven toenemen. Zolang niet concreet is waarom, met welk doel en voor wie e-health wordt ingezet, is het moeilijk te bepalen wanneer een implementatie ‘geslaagd’ is. 
 • En zoals bij elk verandertraject zijn duidelijkheid en overeenstemming over de reden om te  veranderen belangrijk om e-health-toepassingen succesvol te implementeren.
 • Voor de uiteindelijke adoptie van e-health lijkt het daadwerkelijk doen van toegevoegde waarde cruciaal. Uit dit onderzoek blijkt dat zorgverleners en zorggebruikers die ervaring hebben met e-health-toepassingen positiever zijn dan diegenen die de toepassing (nog) niet hebben gebruikt. Het opdoen van ervaring en leren van good practices kan bijdragen aan het ervaren van de werkelijke  meerwaarde. 

Kort samengevat: zorg voor visie en focus, stel de klant (doelgroep) centraal, werk samen en deel good practices (open innovatie), zorg voor meerwaarde voor alle betrokkenen en communiceer intensief over de voordelen en het hoe en waarom. Hoe? Misschien staat dat wel in mijn artikel over de zes obstakels voor e-health.  

Bron: Kies bewust voor e-health. E-Health Monitor 2017 van Nictiz en Nivel.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten